Общи условия

Общи условия

за  ползване на уебсайта  www.vildbuild-bg.com

 

I. Предмет и общи приложения

 

1. С тези общи условия ( "Общи условия") се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги ("Услуги") от "Илием Консулт" ЕООД ("Оператор") на потребителите на сайта www.vildbuild-bg.com ("Сайт") посредством достъпа през интернет до използването на информационните ресурси на Сайта.

2. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронната търговия:
2.1 Наименование на Оператора " Илием Консулт" ЕООД;

2.2 Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, район "Средец",ул. Христо Белчев №6, ет. 6 офис 1;

тел:  0888682818; адрес на електронна поща: iliemconsult@gmail.com

2.3 Вписване в публични регистри:

а) Търговски регистър към Агенция по вписванията на Р. България: ЕИК: 200955368;

б) Регистър на администраторите на лични данни ( Потребителите не предоставят на Оператора лични данни във връзка с ползването от тяхна страна на Сайта и Услугите.)

Операторът е регистриран в Комисията за защита на лични данни по отношение на такива данни.

2.4 Регистрация по ЗДДС: BG200955368

3. Потребител е всяко лице, посетило и използващо Сайта (" Потребител").

4. Рекламодателите са фирми, с които Операторът е в договорни отношения във връзка със сътрудничеството им по повод използването на Сайта. ("Рекламодатели")

5. Общите условия съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и Оператора.Чрез достъпа до използването на Сайта Потребителите декларират, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. На основание разпоредбите на Закона за електронна търговия, текстът на Общите условия е побликуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: общи условия на сайта - по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

II. Каталог "Продукти" и "Услуги"

 

6. Сайтът представлява уеб платформа, посредством която Операторът предоставя рекламно пространство за временно възмездно публикуване на информация за дейността, продуктите и услугите на своите рекламодатели.

7.Предоставяната на Потребителите информация се изразява в осигуряване на достъп до информационните ресурси на платформата и възможност за използване на техническите ѝ функционалности за отправяне на запитвания относно представените дейности, стоки и услуги. 

8. Сайтът не предоставя техническа функционалност за сключване в онлайн режим на договори в електронна форма и съответно Услугите не включват възможност за закупуване на предоставените на Сайта стоки и услуги.

9. Услугите са безплатни за Потребителите на Сайта, публикуваните цени на услуги са информативни.Договори с потребителите са предмет на отделно договаряне.

 

III. Публикувана информация на/за фирми

 

10. На сайта в Раздел "Услуги" се публикува информация от Оператора за неговите рекламодатели ("Рекламодатели"). Информацията е под формата на кратка презентация, включваща предмет на дейност, седалище и адрес  на управление, вписване в публични регистри, информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността (ако е приложимо), както и друга обща информация по преценка на Оператора и в зависимост от договорните отношения между страните. 

11.  На сайта в раздел "Продукти" се публикува информация в текстови и графичен формат за предлагани от рекламодателите ("Рекламодатели") продукти,материали и изделия с описания и характеристики и в зависимост от договорните отношения между страните. Не се допуска дублиране на продукти в срока на абонаментния план. 

12. Договорите между Оператора и Рекламодателите са различни от настоящите "Общи Условия" и последните не уреждат договорните отношения между Оператора и Рекламодателите. 

13. Договорът между Оператора и Рекламодателите урежда условията по повод използването на Сайта и е публикуван в "Условия за реклама".

14. Рекламодателите са независими фирми и договорите им с Оператора не засягат тяхната самостоятелност по какъвто и да било начин. Това не изключва възможността на фирмите да работят в тясно сътрудничество с цел постигането на по-добри бизнес резултати.

15. Всяка заинтересована фирма би могла да се свърже с Оператора посредством обявените на Сайта данни за контакт.

16. Публикуваната на Сайта информация за Рекламодателите се предоставя от последните и Операторът не гарантира и не отговаря за нейната точност, пълнота и достоверност.

 

IV. Публикувана информация за стоки и услуги

 

17. Операторът публикува на Сайта информация за свои или на Рекламодателите му стоки и услуги, включваща основни техни характеристики.

18. Стоките и услугите са групирани в отделни категории и подкатегории по общи и сходни характеристики.

19. В случай на посочени на Сайта цени, то същите са ориентировъчни и са предмет на допълнително договаряне и уточняване, включително относно включените в цената количества. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са в български лева, с включен ДДС.

20. Публикуването на Сайта на информация за стоки/услуги е единствено с рекламно-информационна цел и няма характер на оферта, обвързваща юридически Оператора или неговите Рекламодатели. Публикуваната информация не следва да се счита за публична покана или публично предложение по смисъла на българското законодателство- Потребителите имат единствено възможност да отправят запитване относно стоките/услугите, тяхната наличност, актуална цена и др. под.

21. Потребителите отправят запитване относно съответните стоки/услуги чрез попълване и изпращане на електронна форма със следните полета: име на Потребител, данни за обратна връзка, съобщение.

22. Достъпът до електронната форма за запитване се извършва посредством натискането на бутон "Запитване", наличен в описанието на съответната стока/услуга

23. Използването на формата за "Запитване" за генериране на спам-съобщения е забранено.

24. Договори за доставка на стоки/услуги между Оператора и Потребителите или между Партньорите и Потребителите не се сключват в онлайн режим.

25. Условията по договорите, като цена, плащане, срок на доставка, отговорност, гаранции и др., се съгласуват предварително от страните, вкл. посредством кореспонденция между тях в електронна или неелектронна форма и не обвързват Оператора под каквато и да било форма, когато последния не е страна по този договор.

 

V. Права и задължения на страните при ползване на сайта и услугите

 

26. Операторът предоставя информация на Потребителите под условие на стриктно спазване от страна на последните на разпоредбите на Общите условия. Потребителите получават неизключително и непрехвърлимо право да ползват информацията единствено за лични/нетърговски цели. Не се разрешава: промяна, възпроизвеждане, препредаване, както и всякакъв вид използване на Сайта за търговски или публични цели без писменото съгласие на Оператора.

27. При ползването на Сайта,  Потребителите се задължават:

27.1 да спазват българското законодателство и приложимите чужди закони,законите на ЕС, разпоредбите на Общите условия, правилата на морала и добрите нрави;

27.2 да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността и качеството на Услугите;

27.3 да не използват каквито и да било системи за отдалечен контрол и технически средства и методи за зареждане и публикуване на нежелано от другите Потребители съдържание;

27.4 да не публикуват неуместни, нецензурни, обидни и компроментиращи материали, както и такива водещи до нелоялна конкуренция, нарушаващи добрите практики, свързани с Рекламодатели, Потребители и трети страни. Такива материали ще бъдат изтривани, а достъпът до съответна категория ще бъде временно ограничен.

27.5 да не използват Сайта при несъгласие с публикуваните "Общи условия"

28. Операторът има право:

28.1 да спира и/или прекратява предоставянето на информация по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика;

28.2 да ограничава достъпа до Сайта на всеки Потребител, за когото прецени по собствено усмотрение, че нарушава разпоредбите на Общите условия и приложимото законодателство.

29. Операторът си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение публикуваната на Сайта информация.

30. Операторът има право да публикува на Сайта електронни препратки към други сайтове, в текстова, графична или друга форма, вкл. и като предоставена в полза на трети лица рекламна услуга.

31. Операторът не носи отговорност за съдържанието на сайтовете към които има връзки.

32. С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично съгласието си да получават от Оператора съобщения в електронна форма на предоставените от тях електронни адреси, както и при спазването на чл.5, ал.1 от Закона за електронната търговия, с цел добра поддръжка, информираност и актуализация.

 

VI. Отговорност

 

33. Операторът няма обективната възможност да контролира сайтовете и ресурсите, достъпни посредством публикуваните и разположени на Сайта електронни препратки (до колкото такива са налични). Операторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването на съдържание, осигурено от Рекламодатели, Потребители или други трети лица, или съдържание достъпно посредством публикувани и разположени на Сайта електронни препратки.

34. Операторът не носи отговорност за влошено качество на Услугите или невъзможност за тяхното ползване от страна на Потребителите, настъпили вследствие техническото оборудване на последните- в т. ч. хардуерна конфигурация, операционна система и наличен софтуер, интернет свързаност и др.

35. Операторът полага всички усилия да покаже максимално точно цветовете на стоките, които публикува на Сайта. Тъй като цветовете, които Потребителите виждат на своите монитори, зависят от самите монитори, Операторът не гарантира, че мониторите на Потребителите ще покажат точно цветовете на стоките, както и не носи отговорност за такива несъответствия. При липса на противно указание, ще се счита, че публикуваните снимки илюстрират единствено вида на съответните стоки, без да се обвързващи относно характеристиките на същите.

 

VII. Интелектуална собственост

 

36. Авторските права, търговските марки и вскички други права на интелектуалната собственост върху материали и файлове, съдържащи се в Сайта, заедно с неговия дизайн и изходен код, принадлежат на Операторът и/или неговите Рекламодатели и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост нациионално и международно законодателство. Ползвайки Сайта, Потребителите не придобиват каквито и да било права на интелектуалната собственост върху тези материали и ресурси, съответно нямат и право да използват последните по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие и разрешение на Оператора и/или неговите Рекламодатели.

 

VIII. Лични данни

 

37. Всякакъв вид информация, съставляваща лични данни, изпратени на Сайта по електронната поща, или по друг начин ще бъде използвана от Оператора в зависимост от политиката на фирмата за Защита на личните данни и съгласно Регламент 2016/679 (General Data Protection Regulation)

38. Операторът събира автоматично информация във връзка с ползването на Сайта в лог файлове: уеб страниците, които са посетени при използване на Сайта, IP  адрес, тип браузър и операционна система, време на използване на Сайта. Такава информация се събира по отношение на Потребители, които не са идентифицирани, поради което същата не съставлява лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Операторът си запазва правото да  използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.

 

IX. Други разпоредби

 

39. Общите условия и съдържанието на Сайта са достъпни за Потребителите на български език. В случай че преведена на английски или друг език версия на Общите условия, или съдържанието на Сайта противоречи на българската версия, водеща сила и предимство има българската версия.

40. Операторът може да измени Общите условия по всяко време кат побликува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

41. Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Оператора по повод ползването на Сайта е българско право. Всички спорове, свързани с ползването на Сайта и Услугите, които не могат да се разрешат на ниво взаимна комуникация, следва да се разрешат от компетентния съд на Република България.

42. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/ окажат недействителна/и, това няма да доведе ди недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

 

Общите условия са приети с решение на Управителя на "Илием Консулт" ЕООД и влизат в сила от 08.05.2018г.